Haemocytozoa翻譯,Haemocytozoa的意思,Haemocytozoa同義詞,Haemocytozoa的反義詞,Haemocytozoa短語詞匯

英語詞典翻譯查詢

輸入需要查詢的關鍵字:

Haemocytozoa的意思及解釋

詞語:Haemocytozoa

Haemocytozoa的意思

Haemocytozoa 血孢子蟲目;

共2頁 上壹頁 1 2 下壹頁
英語詞典相關內容
 
漢語學習
漢語文化